Visie – Missie – Uitgangspunten

Zorgen Zonder Zorgen heeft een duidelijke visie, missie en heldere uitgangspunten.

Visie
Zorgen Zonder Zorgen (ZZZ) biedt naast begeleiding bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren
ook begeleiding op weg naar zelfstandigheid. Wij vinden dat jij zo zelfredzaam mogelijk moet
kunnen zijn voor nu en in de toekomst. Waarbij een diagnose je niet of zo weinig mogelijk mag
belemmeren. En waar ruimte is om te groeien, om zodoende te kunnen leven zoals jij dat zelf
wenst.

Missie
Ons doel is om jou te ondersteunen in en naar zelfredzaamheid, gericht op een zo zelfstandig
mogelijk functioneren. Wat kan inhouden dat 24 uurs begeleiding voor jou de beste oplossing is
of dat je uiteindelijk op jezelf gaat wonen als dat binnen jouw mogelijkheden ligt. Dit alles in een
veilige omgeving waar jij jezelf kan zijn, waar erkenning en herkenning is en waar sociale en
emotionele vaardigheden zich kunnen ontwikkelen.

Uitgangspunten (Deskundig – Betrokken – Betrouwbaar)

Deskundig
We begeleiden jou door ondersteuning te bieden op basis van professionele kennis en vaardigheden.
We geven inzicht in je mogelijkheden en beperkingen, stimuleren je ontwikkeling en waar nodig
corrigeren we. We hebben een heldere visie op wonen, begeleiden en zorg. In onze
begeleidingstrajecten werken we aan de hand van een begeleidingsplan waarin een aantal
leefgebieden aan de orde komen.

Onze medewerkers hebben ervaring in het omgaan met mensen zoals jij. Zij begeleiden jou op basis
van een door ZZZ opgestelde ‘richtlijn voor goede begeleiding’, waarbij gelijkwaardigheid het
uitgangspunt is. En waarbij wordt gewerkt vanuit een basishouding. De 5 B’s vormen hier de kern
van: betrouwbaar, betrokken, bekwaam, bewust en betekenisgevend.

ZZZ biedt medewerkers handvatten om hun werk goed te kunnen verrichten. ZZZ heeft haar
procedures en processen schriftelijk vastgelegd en is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk
ISO 9001.

Betrokken
Betrokken bij jou
Onze betrokkenheid bij jou komt tot uiting in de manier waarop we met je omgaan. We hebben geen
‘negen tot vijf’ mentaliteit. Als je onze hulp en ondersteuning nodig hebt, dan plannen we voldoende
tijd voor je in.

Betrokken medewerkers
Medewerkers worden betrokken bij en geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen ZZZ. Het beleid
moet door hen gedragen en uitgedragen worden. Onze medewerkers zijn betrokken bij jou en je
naasten.

Betrouwbaar
ZZZ is een kleinschalige organisatie met een overzichtelijke organisatiestructuur. De lijnen zijn kort.
Het management is direct betrokken bij intake, sollicitatieprocedures en bij matching. ZZZ is
transparant en geeft duidelijk aan wat zij jou te bieden heeft. Begeleiders moeten in het bezit zijn
van een Verklaring Omtrent Gedrag en werken vanuit door ZZZ opgestelde kaders en richtlijnen.
Daarnaast krijgen zij de ruimte om hun eigen verworven kennis, ervaring en deskundigheid in te
brengen.

 

< Visie – missie en uitgangspunten